Skip to content Skip to footer
Košik 0 items - 0,00€ 0

Prevádzkový poriadok a GDPR

I. Základné ustanovenia

  1. Zmluva o nájme hnuteľných vecí sa uzatvára podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:

OMM s.r.o.

IČO: 00690449

DIČ: 2020751546

so sídlom:

Zemianska 1380/13, Košice – mestská časť Barca, 040 17

kontaktné údaje prevádzky (adresa pre vyzdvihnutie a vrátenie vypožičaných hier):

Pavol Menšík, Zemianska 13, 040 17 Košice

Osobný odber alebo vrátenie hry: každý pondelok, alebo štvrtok v čase od 18:00 do 21:00

Email: skushru@skushru.com

(ďalej ako „prenajímateľ“) 

  1. Tento prevádzkový poriadok upravuje vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o nájme hnuteľných vecí (ďalej len: “nájomca”) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese a osobne na prevádzke prenajímateľa ( ďalej je “požičovňa”).

II. Vlastníctvo

2.1 Prenajímateľ je vlastníkom hnuteľných vecí (ďalej len “hry”) požičovne.

2.2 Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma hry podľa objednávky nájomcu.

III. Výpožičná doba

3.1 Hry sa požičiavajú na dohodnutú dobu stanovenú v objednávke. Výpožičná doba začína okamihom uskutočnenia výpožičky na prevádzke prenajímateľa. Pred samotným vypožičaním je nutná rezervácia prostredníctvom internetovej objednávky. Výpožičná doba končí uplynutím doby uvedenej v objednávke od doby prevzatia hry. Ak by tento termín vychádzal mimo otváracích hodín na osobné prevzatie, uplynie výpožičná doba okamihom predchádzajúceho možného termínu vrátenia hry.

3.2 Predĺženie výpožičnej doby je možné pred ukončením dohodnutej doby po vzájomnej dohode. Predĺženie výpožičnej doby nie je automatické a nie je vymáhateľné. Pri vypožičaní je možné rovno dohodnú výpožičnú dobu dlhšiu ako stanovený čas, čo sa zohľadní v upravenej objednávke.

3.3 Ak nájomca nevráti vypožičané hry včas, bude mu účtovaná pokuta vo výške 1 Eur za každý deň omeškania.

IV. Kaucia a požičovné

4.1 Pred vypožičaním hry je nájomca povinný zložiť kauciu vo výške stanovenej prenajímateľom a uvedenej na webovej stránke požičovne. Túto kauciu môže zložiť jedine v hotovosti pri preberaní hry.

4.2 Výpožičné na dohodnutú dobu sa riadi podľa cien uvedených na internetovej stránke požičovne www.skushru.sk. Výpožičné sa pltí nad rámec kaucie sa a predstavuje poplatok za služby požičovne.

4.3 Ak bude predmet vypožičania vrátený v kratšom čase, než bolo dohodnuté, má prenajímateľ napriek tomu právo na výpožičné v plnej výške.

4.4 Ak dôjde v priebehu vypožičania k poškodeniu alebo zničeniu časti hry neumožňujúce bežné používanie hry prepadá nájomcovi celá kaucia, ktorá slúži prenajímateľovi na pokrytie nákladov na znovuobstaranie danej hry. Ak dôjde k poškodeniu alebo strate niektorého z komponentu v hre, budú z kaucie strhnuté náklady na znovuobstaranie daného komponentu aj s cenou poštovného.

4.5 Nájomca je povinný vrátiť požičané hry na adresu prevádzky požičovne uvedenej v bode 1 a počas prevádzkových hodín požičovne na vrátenie hier, takisto uvedených v bode 1 tohto prevádzkového poriadku, prípadne na internetovej stránke požičovne.

V. Práva a povinnosti nájomcu

5.1 Nájomca plne zodpovedá za požičanú hru, je povinný o ňu starať tak, aby nedošlo k jej poškodeniu alebo zničeniu, udržiavať ju v čistote a suchu.

5.2 Nájomca nevykonáva žiadne úpravy hry, ktoré by mohli znehodnotiť hru alebo jej časti bez súhlasu prenajímateľa.

5.3 Nájomca si požičiava všetky hry na svoje vlastné riziko, prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku nájomcu, alebo tretích osôb, spôsobených v súvislosti s užívaním zapožičaných hier.

5.4 Nájomca je povinný vrátiť zapožičanú hru v dohodnutej dobe.

5.5 Nájomca má právo si hru skontrolovať po prebratí a v prípade, že zistí poškodenie hry, má právo hru neprevziať, alebo o poškodení spísať záznam, aby sa predišlo vymáhaniu kaucie za už existujúce poškodenie hry pri prevzatí.

VI. Práva a povinnosti prenajímateľa

6.1 Prenajímateľ má povinnosť skontrolovať hru pred vydaním nájomcovi.

6.2 Prenajímateľ má povinnosť odovzdať hru nájomcovi v stave spôsobilom na užívanie.

6.3 Prenajímateľ má povinnosť hru skontrolovať pri jej vrátení a pri zistení chýbajúceho, alebo poškodeného komponentu má právo postupovať podľa bodu 4.4. tohto prevádzkového poriadku.

6.4 Prenajímateľ má právo na zmenu prevádzkových hodín a dní umožňujúcich vrátenie a požičanie hier uvedených v bode 1. tohto prevádzkového poriadku. O tejto zmene musí informovať nájomcu vizualizovaním zmien na internetovej stránke požičovne.

VII. zákaznícky účet

7.1 Vypožičanie hier je podmienené vytvorením zákazníckeho účtu na internetovej stránke prevádzkovateľa. Tento účet slúži na identifikáciu nájomcu pre účely rezervácie požičaných hier, a nájomca udeľuje súhlas so zasielaním emailov na zaregistrovaný email nájomcu v prípade potvrdenia rezervácie ako aj pre prípad marketingových účelov požičovne.

7.2 Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov pre potrebu prenajímateľa v súlade platnými predpismi GDPR.

7.3 Prenajímateľ má právo pred prvou výpožičkou nájomcu overiť jeho totožnosť pomocou platného osobného dokladu nájomcu.

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 1. 6. 2021